Klubb i Norges Danseforbund

Norges Danseforbund skal styrke og forbedre klubbdriften. Dette gjør vi igjennom gratis kurs og besøk i din klubb.

Alle klubber som blir medlem i Norges Danseforbund kan få kurs gjennom Norges Danseforbund og idrettskretser hvor man blir kjent med forbundet og idretten.

Klubbesøk

Norges Danseforbund kommer på besøk for å kartlegge klubbens behov, gjerne under et av styrets allerede planlagte styremøter.

Våre klubber har også mulighet til å delta på, eller bestille kurs fra sin idrettskrets innenfor:

 • Økonomistyring og regnskap
 • Lover, regler og retningslinjer
 • Anlegg generelt
 • Idrettens rammebetingelser
 • Møteledelse
 • NIFs datasystemer

Nyttige verktøy for smart klubbdrift

Om du klikker deg inn HER vil du finne en rekke maler som er nyttig for smart klubbdrift. Du vil blant annet finne maler for trenerkontrakt, saksliste årsmøte, innkalling til styremøter, kontrollkomiteens beretning etc. Samt en rekke retningslinjer for, for eksempel foreldre, mobbing, trenere, utøvere, valgkomité etc.


Sportslige fordeler

 • Norges Danseforbunds kurs (trener-, dommer-, klubb- og lederutvikling)
 • Konkurranser og arrangementer arrangert av Norges Danseforbund
 • Breddesamlinger
 • Forsikring for alle
 • Enklere og rimeligere tilgang på offentlige lokaler og idrettshaller
 • Kurs i regi av NIF
 • Våre toppdansere representerer Norge i internasjonale mesterskap
 • Godt samarbeid med Olympiatoppen
 • Profesjonell håndtering av toppidrett og landslag

Forsikring

 • Alle barn under 13 år er forsikret gjennom Norges Idrettsforbunds Barneidrettsforsikring.
 • Alle medlemmer over 13 er forsikret via Gjensidige
 • Alle som ønsker det kan tegne utvidet forsikring gjennom konkurranselisens: Selv om du ikke konkurrerer kan du innløse konkurranselisens dersom du ønsker en bedre forsikring, som også gir deg tilgang til idrettens skadetelefon.

Økonomiske fordeler

 • TONO- og Gramo-avgifter er dekket
 • Krav på lokale aktivitets-midler
 • Mulighet til å søke på spillemidler til utstyr som for eksempel musikkanlegg og dansegulv
 • Flere muligheter til å søke på midler i kommune, idretten, Norges Danseforbund
 • Krav på rimelige eller gratis treningslokaler for barn og unge i kommunale anlegg og lokaler
 • Rett til å benytte idretten og Danseforbundets rabattordninger


Frivillige organisasjoner kan søke midler til ulike prosjekter. Under er en oversikt med korte beskrivelser av noen av stedene man kan henvende seg for å få støtte til tiltak i klubb.

Idrettens støtteordninger

Du kan lese mer om NIFs støtteordninger her.

Lokale aktivitetsmidler

Idrettsrådene fordeler LAM etter kriterier fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet – særlig idrettslag med aktivitet for barn og ungdom (6-19 år) som tilgodeses.

Spillemidler til utstyr

Tilskuddsordningen for støtte til fellesutstyr i idrettslag og idrettsskoler. Utstyr det kan søkes støtte til er begrenset til en liste for hver enkelt særidrett.

Oppstart- og utviklingsstøtte til idrettsskoler

Gis til idrettslag med idrettsskole som tilbyr idrettsaktiviteter for barn og/eller ungdom, og alle idrettslag som er tilknyttet NIF kan søke på dette.

Extrastiftelsen - Helse og rehabilitering

Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper som

 • mennesker med funksjonsnedsettelse
 • mennesker med innvandrerbakgrunn
 • mennesker med lav betalingsevne
 • mennesker med en fysisk eller psykisk sykdom

Søknaden sendes til NIFs kontaktperson og skal avklares med idrettskrets eller særforbund i forkant.

Fond og stiftelser

I Norge finnes en hel del fond og stiftelser som gir penger til frivillige organisasjoner. Disse kan endre satsningsområder fra tid til annen, men kan ofte være aktuelle for idrettslag. Under følger forslag til noen fond og stiftelser som kan være aktuelle å undersøke. Merk: Disse institusjonene har ofte tydelige retningslinjer for søknader og klare frister for innlevering.


Ta kontakt med din idrettskrets eller oss på forbundskontoret.

Vi anbefaler alle å undersøke om det finnes et fleridrettslag i nærheten som kan ønske å ta opp en ny idrett. Det er lettere å bli med i et eksisterende idrettslag enn å starte eget!

Fremgangsmåte - starte gruppe i IL

Kontakt nærliggende idrettslag. Hvis de er interessert i å opprette en gruppe for dans/sportsdrill i idrettslaget, er alt du trenger et vedtak på årsmøtet i fleridrettslaget/klubben. Med vedtak fra fleridrettslaget/klubben om å opprette gruppe og melde seg inn i særforbundet, kan det søkes om opptak i Norges Danseforbund. Dette gjøres gjennom den gjeldende idrettskretsen. Se oversikt over kretsene her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser1/

Starte egen klubb/idrettslag

Initiativtaker(e) oppnevner en komité blant de interesserte og forbereder samt kaller inn til et konstituerende møte.

For å danne et idrettslag må man være minst 10 personer over 15 år, dette er blant annet for å fylle alle de lovpålagte posisjonene i styret. Når møtet er gjennomført kan det søkes om opptak i NIF og Norges Danseforbund gjennom tilhørende idrettskrets ved elektronisk søknadsskjema man finner ved å klikke her.

Vedtatt lov, medlemsliste og protokoll fra stiftelsesmøtet legges ved.

Økonomiske forpliktelser som klubb i Norges Danseforbund

 • Årlig medlemskontingent tilsvarer 100,- pr enkeltmedlem fra 6 år og oppover (forbundskontigent) til Norges Danseforbund.
 • Studentidrettslag - årlig medlemskontingent 3000,- per idrettslag.

Klubbene skal betale en medlemskontigent tilsvarende kr 100 pr enkeltmedlem fra 6 år og oppover (forbundskontigent) til Norges Danseforbund, bortsett fra studentidrettslag.

Studentidrettslag skal betale en fast forbundskontingent på kr 3000.

Dette betales etterskuddsvis hvert år basert på samordnet rapportering, via faktura.

Medlemsskapet inkluderer en rekke fordeler, som forsikring, deltagelse på konkurranser og workshops.

Trykk her for mer informasjon om forbundskontingent:

 • Medlemsfordeler Norges Danseforbund
 • Bakgrunn for forbundskontigent
 • Samordnet rapportering
 • Fakturering av kontingent 2019


Aktivitetsverdier

I NIFs formålsparagraf (§1-2) står det at all idrettsaktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Hva legger vi i disse grunnverdiene?

Idrettsglede

Idrettsglede er de gode opplevelsene man får gjennom idrettsaktiviteten.

 • Gjennom idrettsgleden skal organisasjonen sette fokus på trivsel og legge til rette for mestring på alle nivåer.
 • Organisasjonen ønsker å sette fokus på samspillet i forholdet mellom trener og utøver.
 • Gleden skal komme til uttrykk gjennom trygghet i et godt samspill.
 • Vi skal gi idrettstilbud der deltakerne trives og vil være.

Fellesskap

Fellesskap er å oppleve samhørighet og samhold med andre mennesker.

 • Organisasjonen skal fremme fellesskap både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Norsk idrett skal skape fellesskap mellom ulike grupper gjennom integrering i idrettslagene.
 • Respekt for andre mennesker; deres meninger, prestasjoner og funksjoner.
 • Norske idrettslag skal være trygge steder å høre til.
 • Organisasjonen skal ha fokus på fellesskap mellom grupper og medlemmene i klubben på tvers av kjønn, alder, funksjonsgrad, sosial eller etnisk bakgrunn.

Helse

Helse er den positive virkning idrett har på til utøverens fysiske, psykiske og sosiale helse.

 • Deltakelse i idrett skal gi gode vaner for en varig sunn og helsefremmende livsstil.
 • Organisasjonen må fremme en dopingfri idrett.
 • Organisasjonen skal være en pådriver for et positivt kroppsbilde.
 • Prestasjonsutviklingen skal ikke gå på bekostning av utøverens helse.
 • Særforbund og Olympiatoppen skal ta et spesielt ansvar for rådgivning om kosthold, ernæring og eventuelle kosttilskudd som er bygget på et etisk, helsemessig og vitenskapelig grunnlag.

Ærlighet

Ærlighet innebærer å følge vedtatte regler, opptre redelig og verdig i alle situasjoner.

 • Organisasjonen skal jobbe for at alle respekterer hverandre uavhengig av bakgrunn og ulike meninger.
 • Filming, tøying av regler og utnytting av små formelle feil bør unngås.
 • Utøvere og trenere skal spille med åpne kort og være ærlige og redelige.
 • Idretten ønsker å sette fokus på diskusjoner om hva som er riktig og galt i idrettssammenheng.
 • Alle ledere, på alle nivåer, skal ha ansvar for modellatferd.


Idretten mot homohets

medidrettenmothomohets_bilde.jpg

Homohets og homofobi er et stort samfunnsproblem som Idrettsforbundet ønsker å redusere.

Prosjektet "Med idretten mot homohets" var i 2007-2009 et samarbeid mellom Norges idrettsforbund, Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring i Norge (LLH) og Norsk Folkehjelp. Prosjektet hadde som mål å forebygge og bekjempe diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering lokalt, regionalt og nasjonalt i samfunnet, gjennom å forebygge og bekjempe homohets og homofobi i organisert idrett.

Arbeidet fra prosjektet er videreført i norsk idretts felles strategi i bekjempelsen mot homohets i idretten.

Mål: Å utvikle toleranse, forståelse og skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets.

Strategi: Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming. Lesbiske, homofile og bifile er til forskjell fra mange andre minoritetsgrupper en usynlig gruppe. Det er derfor en ekstra utfordring å bidra til formidling av kunnskap og informasjon slik at denne gruppen aksepteres innenfor idretten.

Ansvar: Alle organisasjonsledd

Ren Idrettslag
Rent Idrettslag er et samarbeidsprosjekt mellom Norges idrettsforbund og Antidoping Norge (ADNO). Programmet utfordrer klubber og lag til å utvikle sin egen antidopingpolicy. ADNO har informert om at en revidert versjon av Rent Idrettslag vil lanseres i løpet av 2018.

For mer informasjon se her: https://antidoping.no/ren-idre...


Ren Utøver

Norges Danseforbund har et tett samarbeid med Antidoping Norge og alle våre utøvere, trenere og støtteaparat som representerer forbundet internasjonalt skal gjennomføre e-læringsprogrammet «Ren Utøver». ND oppfordrer alle medlemmer uavhengig av alder og nivå til å gjennomføre programmet. Det tar ca 30.min å fullføre hele programmet. Klikk deg inn her for å gjennomføre Ren utøver: www.renutover.no/


Legemiddelsøk
Antidoping Norge har i samarbeid med Felleskatalogen etablert et legemiddelsøk. Her kan du sjekke om norske legemidler inneholder forbudte stoffer: https://antidoping.no/regler/l...


ND's Beredskapsplan & Handlingsplan

Norges Danseforbunds beredskapsplan
Norges Danseforbunds handlingsplan

Nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er i direkte strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert eller reagert på.

Norges Danseforbund og Norges Idrettsforbund har NULLTOLERANSE for hver en form for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger.

Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.

3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.

4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.

5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.

6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.

7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.

8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.

9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

TRYKK HER for å komme til retningslinjer for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep.

På hjemmesidene til Gode idrettsanlegg vil du finne nødvendig informasjon om dansesaler. Her vil du også finne nyttig informasjon og linker dersom dere skal bygge nytt.

www.godeidrettsanlegg.no

Du kan kontakte meg om klubbesøk og klubbdrift