Klubb i Norges Danseforbund

Norges Danseforbund skal styrke og forbedre klubbdriften. Dette gjør vi gjennom opplæringskurs og besøk i klubben din.

Alle medlemsklubber i Norges Danseforbund kan få kurs og veiledning gjennom forbundet og/eller Idrettskretsene.

Klubbesøk

Norges Danseforbund kommer på besøk for å kartlegge klubbens behov, gjerne under et av styrets allerede planlagte styremøter.

Våre klubber har også mulighet til å delta på, eller bestille kurs fra sin idrettskrets innenfor:

 • Økonomistyring og regnskap
 • Lover, regler og retningslinjer
 • Anlegg generelt
 • Idrettens rammebetingelser
 • Møteledelse
 • NIFs datasystemer

Nyttige verktøy for smart klubbdrift
Om du klikker deg inn HER vil du finne en rekke maler som er nyttige for smart klubbdrift. Du vil blant annet finne maler for trenerkontrakt, saksliste årsmøte, innkalling til styremøter, kontrollkomiteens beretning etc. Klikker du HER finner du en kort veiledning om "Klubben som arbeidsgiver".

Sportslige fordeler

 • Norges Danseforbunds kurs (kvalitetssikret trener-, dommer-, klubb- og lederutvikling)
 • Konkurranser og arrangementer arrangert av Norges Danseforbund
 • Breddesamlinger
 • Forsikring for alle
 • Enklere og rimeligere tilgang på offentlige lokaler og idrettshaller
 • Profesjonell håndtering av toppidrett og landslag
 • Våre toppdansere representerer Norge i internasjonale mesterskap
 • Godt samarbeid med Olympiatoppen
 • Kurs i regi av NIF

Forsikring

 • Alle barn under 13 år er forsikret gjennom Norges Idrettsforbunds Barneidrettsforsikring.
 • Alle medlemmer over 13 er forsikret via Gjensidige
 • Alle som ønsker det kan tegne utvidet forsikring gjennom konkurranselisens: Selv om du ikke konkurrerer kan du innløse konkurranselisens dersom du ønsker en bedre forsikring, som også gir deg tilgang til idrettens skadetelefon.

Økonomiske fordeler

 • TONO- og Gramo-avgifter er dekket
 • Krav på lokale aktivitets-midler
 • Mulighet til å søke på spillemidler til utstyr som for eksempel musikkanlegg og dansegulv
 • Flere muligheter til å søke på midler i kommune, idretten, Norges Danseforbund
 • Krav på rimelige eller gratis treningslokaler for barn og unge i kommunale anlegg og lokaler
 • Rett til å benytte idretten og Danseforbundets rabattordninger
  • Sports-priser SAS - Trykk her
  • Idrettsbilen fra Hertz - Oppgi kundenummer/CDP: 961733
  • Sportspriser hos Nordic Choice Hotels:
   • Web-booking, oppgi koden: 65478
   • Mail/Telefon, oppgi "Norges Danseforbund"


Norges Idrettsforbund (NIF) har på vegne av alle sine medlemmer gjort en overordnet avtale med både Tono og Gramo, som gjør at medlemmer av NIF slipper å rapportere og betale avgift for bruk av musikk på idrettsarrangement.

I Norge er det avgift på all offentlig fremføring av musikk. Det er to typer musikkavgift:

 • Tono-avgift: Komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag
 • Gramo-avgift: Artistene

Tono: Dekker fremføring av musikk på idrettsarrangement som bakgrunnsmusikk, samt der det er nødvendig for den sportslige utførselen. Dette gjelder ikke EM, VM eller OL. Digital distribusjon, lydfastsetting av musikk og «side-arrangementer» er ikke dekket av avtalen. Her må det enkelte organisasjonsledd tegne en egen avtale. Mer informasjon: www.tono.no

Gramo: Dekker all fremføring av musikk på alle ordinære idrettsarrangement for alle organisasjonsledd tilknyttet NIF, samt alle idrettsarrangement som eies 100% av underliggende ledd. Gjelder alle internasjonale mesterskap i Norge med unntak av OL. Musikkfremføring utover ordinær aktivitet må det enkelte organisasjonsledd tegne egen avtale på. Mer informasjon: www.gramo.no

Hva vil dette si for ND sine medlemsklubber?
NIF og Gramo har inngått en overordnet avtale som innebærer at dere som medlemsklubber i NIF/ND ikke betaler avgift for musikk i «medlemsbasert virksomhet». All aktivitet ut over medlemsbasert virksomhet er vederlagspliktig. Dette innebærer at dere ikke skal betale avgift for dansekurs, trening, konkurranse, oppvisning etc. der kun medlemmer av danseklubbene eller medlemmer av andre danseklubber deltar. Avgift betales dersom dere avholder dansekurs, trening, konkurranse, oppvisning etc. som er åpen for deltakelse for ikke-medlemmer.

 1. Hva koster Tono/Gramo avgiften per person for ikke-meldemmer?
  Dette avhenger av hvilket type arrangement det er og netto billettinntekter for det gjeldene arrangementet. Se link til nettsider:
  Tono: https://www.tono.no/kunder/kon...
  Gramo: https://www.gramo.no/jeg-bruke...
 2. Hvor og hvordan skal dette rapporteres/betales?
  Innrapportering skjer direkte til Tono/Gramo på egne skjemaer som man finner på respektive nettsider.
 3. Hvem har hovedansvaret for oppfølging av dette?
  Tono og Gramo har ansvaret for å kreve inn denne musikkavgiften og den som offentliggjør musikk har ansvaret for å avklare betaling med Tono og Gramo.
  Et eksempel her er, før Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer hadde NIF møter med Tono/Gramo og gjorde en spesifikk avtale for hele arrangementet.

Det må betales musikkavgift der hvor medlemmer og ikke- medlemmer deltar på samme aktivitet/trening/dansetilstelning. Det må også opplyses om hvordan en melder seg inn i klubben og hva medlemskontingenten er.

Dersom man har spørsmål til avgiftsordningen med Tono og/eller Gramo, ber vi kontaktperson i tilhørende klubb om å sende henvendelse til: okonomi@idrettsforbundet.no

Frivillige organisasjoner kan søke midler til ulike prosjekter. Under er en oversikt med korte beskrivelser av noen av stedene man kan henvende seg for å få støtte til tiltak i klubb.

Alle med
Med støtte fra BUFDIR sin støtteordning har Norges Danseforbund et eget skjema hvor klubb kan søke på vegne av medlemmer om midler til aktiviteter og turer der det er kjennskap til at økonomi er en barrière for å kunne delta for enkelte medlemmer.
Skjema finner dere HER

Paradansmidler
Vi oppfordrer alle våre medlemsklubber til å ha tilbud for funksjonshemmede medlemmer, og vi ønsker ikke at økonomi skal være en hindring. Derfor kan dere søke paradansmidler (tidligere integreringsmidler) til å dekke alle utgifter forbundet med dansekurs for funksjonshemmede.
Skjema finner dere HER

Idrettens støtteordninger
Du kan lese mer om NIFs støtteordninger her.

Lokale aktivitetsmidler
Idrettsrådene fordeler LAM etter kriterier fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er særlig idrettslag med aktivitet for barn og ungdom (6-19 år) som tilgodeses.

Spillemidler til utstyr
Tilskuddsordningen for støtte til fellesutstyr i idrettslag og idrettsskoler. Utstyr det kan søkes støtte til er begrenset til en liste for hver enkelt særidrett.

Oppstart- og utviklingsstøtte til idrettsskoler
Gis til idrettslag med idrettsskole som tilbyr idrettsaktiviteter for barn og/eller ungdom. Alle idrettslag som er tilknyttet NIF kan søke på dette.

Stiftelsen Dam - Helse og rehabilitering
Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper som

 • mennesker med funksjonsnedsettelse
 • mennesker med innvandrerbakgrunn
 • mennesker med lav betalingsevne
 • mennesker med en fysisk eller psykisk sykdom

Søknaden sendes til NIFs kontaktperson og skal avklares med idrettskrets eller særforbund i forkant.

Fond og stiftelser
I Norge finnes en hel del fond og stiftelser som gir penger til frivillige organisasjoner. Disse kan endre satsningsområder fra tid til annen, men kan ofte være aktuelle for idrettslag. Under følger forslag til noen fond og stiftelser som kan være aktuelle å undersøke. Merk: Disse institusjonene har ofte tydelige retningslinjer for søknader og klare frister for innlevering.

 • Sparebankstiftelsen DNB: Les mer HER
 • Gjensidigestiftelsen: Les mer HER
 • Storebrand «Vi heier på»-konkurransen. Les mer HER
 • Würthfondet: Les mer HER
 • Prinsesse Märtha Louises Fond: Les mer HER
 • Kavlifondet: Les mer HER
 • Sparebankstiftelsen DNB, Arenaer for tilhørighet: Les mer HER
 • LNU: Les mer HER
 • Stiftelsen Sophies Minde: Les mer HER

Er dere et ordinært idrettslag/ klubb?
Klubbene skal betale en medlemskontingent tilsvarende 100,- pr enkeltmedlem fra 6 år og oppover (forbundskontingent) til Norges Danseforbund. For fleridrettslag tar tellingen utgangspunkt i klubbenes aktivitetstall (ikke medlemstall).

Er dere et studentidrettslag?
Som studentidrettslag faktureres dere for en fast forbundskontingent på kr 3000 per år.

Forbundskontingenten betales etterskuddsvis hvert år basert på samordnet rapportering, via faktura.

Trykk her for mer informasjon om forbundskontingent


Hva er medlemsavgift og kursavgift?

Medlemsavgift er en fast sats som betales til din medlemsklubb/ idrettslag (myndighetskrav).

Kursavgift er en avgift som betales til din medlemsklubb/ idrettslag for kursene du deltar på.

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.20 til NIF innen 30.04.21. På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering. Samordnet søknad og rapportering er nå åpnet i Idrettens Medlemssystem (KlubbAdmin).

For mer informasjon, klikk her.

Se informasjon om forsikring og skade på linken under:

Forsikring og skade

Aktivitetsverdier

I NIFs formålsparagraf (§1-2) står det at all idrettsaktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Hva legger vi i disse grunnverdiene?

Idrettsglede

Idrettsglede er de gode opplevelsene man får gjennom idrettsaktiviteten.

 • Gjennom idrettsgleden skal organisasjonen sette fokus på trivsel og legge til rette for mestring på alle nivåer.
 • Organisasjonen ønsker å sette fokus på samspillet i forholdet mellom trener og utøver.
 • Gleden skal komme til uttrykk gjennom trygghet i et godt samspill.
 • Vi skal gi idrettstilbud der deltakerne trives og vil være.

Fellesskap

Fellesskap er å oppleve samhørighet og samhold med andre mennesker.

 • Organisasjonen skal fremme fellesskap både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Norsk idrett skal skape fellesskap mellom ulike grupper gjennom integrering i idrettslagene.
 • Respekt for andre mennesker; deres meninger, prestasjoner og funksjoner.
 • Norske idrettslag skal være trygge steder å høre til.
 • Organisasjonen skal ha fokus på fellesskap mellom grupper og medlemmene i klubben på tvers av kjønn, alder, funksjonsgrad, sosial eller etnisk bakgrunn.

Helse

Helse er den positive virkning idrett har på til utøverens fysiske, psykiske og sosiale helse.

 • Deltakelse i idrett skal gi gode vaner for en varig sunn og helsefremmende livsstil.
 • Organisasjonen må fremme en dopingfri idrett.
 • Organisasjonen skal være en pådriver for et positivt kroppsbilde.
 • Prestasjonsutviklingen skal ikke gå på bekostning av utøverens helse.
 • Særforbund og Olympiatoppen skal ta et spesielt ansvar for rådgivning om kosthold, ernæring og eventuelle kosttilskudd som er bygget på et etisk, helsemessig og vitenskapelig grunnlag.

Ærlighet

Ærlighet innebærer å følge vedtatte regler, opptre redelig og verdig i alle situasjoner.

 • Organisasjonen skal jobbe for at alle respekterer hverandre uavhengig av bakgrunn og ulike meninger.
 • Filming, tøying av regler og utnytting av små formelle feil bør unngås.
 • Utøvere og trenere skal spille med åpne kort og være ærlige og redelige.
 • Idretten ønsker å sette fokus på diskusjoner om hva som er riktig og galt i idrettssammenheng.
 • Alle ledere, på alle nivåer, skal ha ansvar for modellatferd.


Idretten mot homohets

medidrettenmothomohets_bilde.jpg

Homohets og homofobi er et stort samfunnsproblem som Idrettsforbundet ønsker å redusere.

Prosjektet "Med idretten mot homohets" var i 2007-2009 et samarbeid mellom Norges idrettsforbund, Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring i Norge (LLH) og Norsk Folkehjelp. Prosjektet hadde som mål å forebygge og bekjempe diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering lokalt, regionalt og nasjonalt i samfunnet, gjennom å forebygge og bekjempe homohets og homofobi i organisert idrett.

Arbeidet fra prosjektet er videreført i norsk idretts felles strategi i bekjempelsen mot homohets i idretten.

Mål: Å utvikle toleranse, forståelse og skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets.

Strategi: Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming. Lesbiske, homofile og bifile er til forskjell fra mange andre minoritetsgrupper en usynlig gruppe. Det er derfor en ekstra utfordring å bidra til formidling av kunnskap og informasjon slik at denne gruppen aksepteres innenfor idretten.

Ansvar: Alle organisasjonsledd

Rent Idrettslag
Rent Idrettslag er et samarbeidsprosjekt mellom Norges idrettsforbund og Antidoping Norge (ADNO). Programmet utfordrer klubber og lag til å utvikle sin egen antidopingpolicy, identifisere risikofaktorer blant sine utøvere, samt gjennomføre noen konkrete tiltak.

Norges Danseforbund har dermed satt som krav at alle klubber som:

 1. skal arrangere internasjonale konkurranser og/eller
 2. har landslagsutøvere - må gjennomføre “Rent idrettslag”.

For mer informasjon se her: https://antidoping.no/ren-idre...

Ren Utøver
Norges Danseforbund har et tett samarbeid med Antidoping Norge og alle våre utøvere, trenere og støtteaparat som representerer forbundet internasjonalt skal gjennomføre e-læringsprogrammet «Ren Utøver». ND oppfordrer alle medlemmer uavhengig av alder og nivå til å gjennomføre programmet. Det tar ca 30.min å fullføre hele programmet. Klikk deg inn her for å gjennomføre Ren utøver: www.renutover.no/

Legemiddelsøk
Antidoping Norge har i samarbeid med Felleskatalogen etablert et legemiddelsøk. Her kan du sjekke om norske legemidler inneholder forbudte stoffer: https://antidoping.no/regler/l...

Danseforbundets sider om Antidoping

Alle barn i norsk idrett skal tilbys et aktivitetstilbud innenfor trygge og stimulerende miljøer. Du som er trener eller leder i et idrettslag står i en unik posisjon til å være en god rollemodell og en trygg voksen i mange barns liv. Spesielt for de barna som mangler andre voksenrelasjoner.

Norges Idrettsforbund har utarbeidet en brosjyre med fokus på å bry seg, der det også er tips og råd til hvordan man går frem hvis man er bekymret for et barn.

Les mer og last ned brosjyren her

Idrett og fysisk aktivitet er viktig for alle. Det er ekstra viktig å inkludere mennesker med en funksjonsnedsettelse, da mange tror de ikke kan delta/mestre aktiviteter på lik linje som funksjonsfriske - men det kan de!

Dans er en perfekt aktivitet for mennesker med en funksjonsnedsettelse - det er sosialt, morsomt, utviklende og god trening.

Paradans er et begrep for dans som utøves parallelt og likeverdig med annen dans. Begrepet brukes om all dans for mennesker med en funksjonsnedsettelse.

En rekke av Norges Danseforbunds klubber tilbyr paradans - og vi håper at enda flere vil være med å danse med oss!

HER kan du lese mer om paradans.
HER kan du finne oversikt over hvilke danseklubber som tilbyr paradans

Nulltoleranse for rasisme og diskriminering.

Norsk idrett har idrettsglede for alle som visjon, og NIFs formål er å arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Rasisme og diskriminering er stikk i strid med Norges idrettsforbunds visjon og formål.

Følgende overordnede prinsipper skal gjelde for håndtering av rasisme og diskriminering i idrettssammenheng:

 • Idretten skal alltid reagere på rasisme og diskriminering.
 • Alle i idretten har et ansvar for å reagere når de ser, hører eller registrerer rasisme og diskriminering. Hvis du ikke reagerer, støtter du i praksis handlingen.
 • Det er konsekvensen av handlingen som avgjør om den er rasistisk eller diskriminerende. Det trenger ikke være et rasistisk motiv bak handlingen.
 • Alle henvendelser om rasisme og diskriminering skal tas alvorlig.
 • Rasisme og diskriminering skal alltid få en reaksjon. Denne vil variere, blant annet etter alvorlighetsgrad og om det er en gjentakelse.
 • Idretten skal ta vare på alle involverte, og legge til rette for at håndteringen av saken ikke fører til unødvendig påkjenning for dem som opplever eller rapporterer om rasisme eller diskriminering.
 • Idretten har et særlig ansvar for at den som har opplevd rasisme eller diskriminering opplever trygghet for å kunne fortsette med sin deltakelse i idretten.


For veileder og fullstendig informasjon: Trykk her!

Nulltoleranse for trakassering, diskriminering og overgrep
Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er i direkte strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert eller reagert på.

Norges Danseforbund og Norges Idrettsforbund har NULLTOLERANSE for hver en form for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger.

Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.
5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.
6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.
7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.
9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

Les mer på idrettsforbundets hjemmeside. Her er det også brosjyre og filmer som kan brukes til opplæring i klubb.

Varsling

Trykk her for varsling som gjelder diskriminering og/eller trakassering.

Det er en forutsetning at alle som utfører oppgaver for Norges Danseforbund som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, fremviser en politiattest uten merknader. Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

For rutiner og mer informasjon vedrørende politiattest: Trykk her!

På hjemmesidene til Gode idrettsanlegg vil du finne nødvendig informasjon om dansesaler. Her vil du også finne nyttig informasjon og linker dersom dere skal bygge nytt.

https://www.godeidrettsanlegg.no/anleggstype/danseanlegg


Ønsker dere å starte en ny klubb? Det er tre måter dette kan gjøres på:

 • Starte gruppe i et eksisterende idrettslag
 • Enklere idrettslag
 • Ordinært idrettslag

Ta kontakt med deres idrettskrets eller oss på forbundskontoret for bistand.


Fremgangsmåte - Starte gruppe i IL
Vi anbefaler alle å undersøke om det finnes et fleridrettslag i nærheten som kan ønske å ta opp en ny idrett. Det er lettere å bli med i et eksisterende idrettslag enn å starte eget!

Kontakt nærliggende idrettslag. Hvis de er interessert i å opprette en gruppe for dans/sportsdrill i idrettslaget, er alt du trenger et vedtak på årsmøtet i fleridrettslaget/klubben. Med vedtak fra fleridrettslaget/klubben om å opprette gruppe og melde seg inn i særforbundet, kan det søkes om opptak i Norges Danseforbund. Dette gjøres gjennom den gjeldende idrettskretsen. Se oversikt over kretsene her.


Fremgangsmåte - Starte egen klubb/idrettslag

Enklere Idrettslag
Enklere Idrettslag er en prøveordning der det åpnes for en forenklet tilknytning til norsk idrett gjennom å kunne benytte en enklere lovnorm for idrettslag.

Lovnormen for enklere idrettslag kan benyttes av idrettslag/klubber som har mellom 10 og 75 medlemmer og en brutto omsetning på under kr 250 000. Ordningen gjelder for både nye og eksisterende idrettslag som tilfredsstiller kravene. Ordningen medfører en rekke lempninger i krav til idrettslaget, blant annet er det kun krav om tre styremedlemmer og ikke krav om kontrollutvalg eller valgkomité. Ved å klikke her kan dere lese mer om enklere idrettslag og hvordan dere kan komme i gang med ordningen.

Opptak av enklere idrettslag i NIF og Norges Danseforbund søkes gjennom tilhørende idrettskrets.


Ordinær(t) klubb/ idrettslag
Initiativtaker(e) oppnevner en komité blant de interesserte og forbereder samt kaller inn til et konstituerende møte.

Her er et forslag på saksliste for stiftelsesmøte.

For å danne et idrettslag må man være minst 11 personer over 15 år, dette er blant annet for å fylle alle de lovpålagte posisjonene i styret. Når møtet er gjennomført kan det søkes om opptak i NIF og Norges Danseforbund gjennom tilhørende idrettskrets ved elektronisk søknadsskjema man finner ved å klikke her.

Vedtatt lov (leses og underskrives), medlemsliste [mal] og protokoll [forslag til protokoll] fra stiftelsesmøtet legges ved.

Økonomiske forpliktelser som klubb i Norges Danseforbund

 • Årlig medlemskontingent tilsvarer 100,- pr enkeltmedlem fra 6 år og oppover (forbundskontingent) til Norges Danseforbund. Det faktureres hver klubb.
 • Studentidrettslag - årlig medlemskontingent 3000,- per idrettslag.


Annen nyttig informasjon:

Vi tar personvern på alvor og er opptatt av å ivareta personvernlovgivningen slik at vi ivaretar personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

For mer informasjon om personvern, se her: https://www.danseforbundet.no/aktuelt/2019/personvern-i-norges-danseforbund

Du kan kontakte meg om klubbdrift