Koronaviruset - Siste nytt

11. mars 2021

Siste nytt:

1. Oppdaterte koronavettregler fra 19. februar 2021. Se mer under punkt 1.


VEILEDERE / ANSVAR:

Helsemyndighetene, i dialog med norsk idrett, har utarbeidet en felles smitteveileder. I veilederen gis det råd om hvordan IL/ klubber på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for spredning av covid-19.

 • Helsedirektoratet: Nasjonale smittevernveileder videreføres med små endringer: Trykk her!
 • Norges Danseforbund: Koronavettregler - oppdatert 19/02: Trykk her!
 • Norges Danseforbund: Presiseringer av restriksjoner gjeldene fra 20/01: Trykk her!
 • Norges Idrettsforbund: Smittevernveileder for idretten: Trykk her!
 • Oslo Kommune: Smitteverntiltak for Osloidretten : Trykk her!


Pressemelding 30.01.2021-

Norges Idrettsforbund (NIF)

Regjeringen åpner nå for at alle barn og unge under 20 år kan drive organiserte idretts- og fritidsaktiviteter. Det er imidlertid viktig å merke seg at det kan være vedtatt lokale restriksjoner og anbefalinger som kan være strengere enn de nasjonale, og alle må derfor sjekke kommunens regler.

Regjeringen viderefører de nasjonale tiltakene som ble innført 18. januar, til midten av februar – og viderefører tiltakene i de 25 østlandskommunene med strengere tiltak til og med tirsdag 2. februar. Fra onsdag 3. februar endres noen av tiltakene, gitt at smittesituasjonen holder seg stabil – og de gjelder for følgende kommuner til og med onsdag 10. februar:

Ring 1-kommuner: Nordre Follo, Ås og Oslo (strengere tiltak enn kommunene rundt).

Ring 2-kommuner: Asker, Bærum, Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nesodden, Nittedal, Rælingen, Vestby og Våler.

Fra og med 3. februar fjernes følgende kommuner fra ring 2: Aurskog-Høland, Drammen, Horten, Lier, Marker, Rakkestad, Råde og Skiptvet. For disse kommunene vil de nasjonale tiltakene være gjeldende og eventuelle lokale forskrifter.

Barn og unge kan trene organisert;
All trening innendørs og utendørs for barn og unge under 20 år er nå lov, men arrangement og konkurranser er ikke lov i ring 1-kommunene. De nasjonale anbefalingene om ikke å gjennomføre arrangement og konkurranser gjelder fortsatt.

For mer informasjon: Trykk her!

Pressemelding 29.01.2021 -
Norges Idrettsforbund (NIF):

Til alle særforbund og Olympiatoppen
Norges idrettsforbund opphever anbefalingene om stans av toppidretten i Oslo-regionen

Norges idrettsforbund ba fredag 22. januar alle medlemmer om å iverksette full nedstengning av all idrett i 10 kommuner i Oslo-regionen frem til 1. februar. NIFs anbefaling omfattet også toppidretten. Anbefalingen kom som følge av en akutt uoversiktlig smittesituasjon og myndighetenes inngripende tiltak for å redusere smitterisiko og videre spredning av den engelske virusmutasjonen. Smittesituasjonen vurderes nå som mer avklart og oversiktlig. NIFs anbefaling om stans i toppidretten i Oslo-regionen vil derfor opphøre fra og med 1. februar. Dette gjelder klubber og utøvere som har bosted i følgende kommuner: Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

NIF har fulgt situasjonen tett gjennom hele uken og har også hatt løpende dialog med myndighetene i denne perioden. NIF opplever nå at situasjonen er mer avklart, selv om vi fortsatt ikke har full oversikt over smitteutbruddet av den engelske virusvarianten i Nordre Follo kommune.

NIF oppfordrer derfor alle våre organisasjonsledd om å vise varsomhet i gjennomføringen av organisert treningsaktivitet i toppidretten i de berørte kommunene fra 1. februar.

Som vi presiserte i møtet med alle særforbund og idrettskretser denne uken anmoder også NIF alle sine særforbund om å gjennomgå sine toppidrettsprotokoller på nytt, og vurdere behovet for ytterligere innstramminger med utvidede smittevernstiltak for å gjennomføre idrettsaktivitet trygt og forsvarlig i en tid hvor smittepresset kan øke på kort varsel.

Norges idrettsforbund har også besluttet å åpne Olympiatoppens toppidrettssenter fra og med 1. februar. Olympiatoppen har i denne sammenheng gjennomført forsterkede smittevernstiltak i forbindelse med gjenåpningen.
Mvh NIF KommunikasjonPressemelding 25.01.2021 -
Norges Idrettsforbund (NIF):

Regjeringen innførte i dag nye nasjonale tiltak for 15 omkringliggende kommuner tilknyttet Oslo-regionen. Dette gjelder følgende kommuner: Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet.

Tiltakene i de 15 randsonekommunene varer fra midnatt natt til 25. januar til og med 31. januar 2021.

Tiltakene har følgende konsekvenser for idretten i disse 15 kommunene:

 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng o.l. stenges, men det holdes åpent for skolesvømming for de under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskole eller yngre og svømming for profesjonelle utøvere.
 • Idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år tillates, men det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne.
 • Arrangement tillates, i tråd med nasjonale regler.

I disse kommunene vil ikke toppidretten være stengt for trening, men Norges idrettsforbund anbefaler at man utviser varsomhet og vurderer behovet for fellestreninger og trening der man må reise på tvers av kommuner i denne regionen. Seriespill er fortsatt begrenset av pausen på to uker fra tidligere. For komplett oversikt over de nye nasjonale tiltakene i de 15 kommunene henvises det til regjeringens nettsider.

Full nedstengning av organisert idrett i 10 kommuner i Oslo-regionen.
For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, besluttet regjeringen at det fra lørdag 23. januar kl. 12.00 til og med 31. januar skulle innføres svært strenge tiltak i totalt ti østlandskommuner i Oslo-regionen. Dette gjelder følgende kommuner: Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

Regjeringen besluttet at all organisert idrett, både for barn, ungdom og voksne skal stenges frem til 31. januar. Norges idrettsforbund hadde i etterkant av regjeringspressekonferansen dialog med flere særforbund og idrettskretser og besluttet samtidig å stanse organisert trening i toppidretten i det samme tidsrommet for de kommunene som er berørt.

For en total oversikt over de nasjonale tiltakene for de 10 kommunene, henvises det til regjeringens nettsider.

Med vennlig hilsen
NIF Kommunikasjon


Pressemelding 23.01.2021 -
Norges Idrettsforbund (NIF):


Norges idrettsforbund informerer om følgende:

NIF ber sine organisasjonsledd stanse all idrett i Oslo-regionen umiddelbart!

Norges idrettsforbund ber alle medlemmer om umiddelbart å iverksette full nedstengning av all idrett i kommuner som innfører strengere tiltak som følge av den engelske virusmutasjonen.

Dette gjelder: Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås. Dette omfatter all organisert trening og konkurranse, også innenfor toppidretten. Selv har Norges idrettsforbund i dag besluttet å stenge Olympiatoppens toppidrettssenter.

– I lys av den svært alvorlige situasjonen i Oslo-regionen ser vi ingen annen løsning enn å be organisasjonen om en full nedstengning av all idrettsaktivitet, også toppidretten, i Oslo-regionen. Situasjonen er svært alvorlig, og Norges idrettsforbund har derfor besluttet å ta dette grepet. Nedstengningen skal skje umiddelbart og varer til og med 31. januar. Vi følger situasjonen tett og vil forlenge nedstengningen om nødvendig, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:


– Vi har tatt beslutningen etter dialog med idrettskretser og særforbund som har særlige unntak i covid-19-forskriften. Det er en tung beslutning å stenge idretten i Oslo-regionen, og vi vet hvor mye dette betyr for våre medlemmer, men hensynet til liv og helse kommer selvsagt først. Vi henstiller alle medlemmer i Oslo-regionen om å holde seg i sine hjemkommuner og unngå reisevirksomhet ut av sin kommune, sier Kjøll.

Med vennlig hilsen
NIF Kommunikasjon

--


Helsemyndighetene har smått åpnet for organisert aktivitet. For detaljer rundt dette, se Norges Danseforbunds koronavettregler under punkt 1 i denne artikkelen.

Veiledning fra Helsemyndighetene
Som følge av avklaringene, vil idrettslag kunne tilrettelegge for aktivitet, forutsatt at dette gjøres på en måte som sikrer at Helsemyndighetenes anbefalinger om samling av personer og samling i gruppe overholdes, og at de generelle anbefalingene for forebygging av smitte kan overholdes.
Link til veilederen finner dere under punkt 1 i denne artikkelen.

Anbefalinger fra NIF
Overordnet er at det ikke skal utøves idrettsaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes generelle anbefalinger, og de anbefalinger som er spesielt rettet inn mot idrettslig aktivitet. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

NIF har også presisert at der et særforbund har gitt egne begrensninger/retningslinjer for utøvelse av egen idrett, skal disse følges dersom disse er strengere enn de fellesidrettslige anbefalingene fra NIF.


Spørsmål og svar

1. Kan et idrettslag som tilrettelegger for idrettslig aktivitet bli straffet dersom aktiviteten ikke skjer i samsvar med offentlige regler og vedtak?
Dette spørsmålet er det ikke mulig å svare generelt på fordi det vil bero på en konkret vurdering av den enkelte situasjon. Det er imidlertid på det rene at den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer bestemmelser i Covid 19-forskriften kan straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1. Dette innebærer at idrettslag eller personer som representerer idrettslaget, som tilrettelegger for aktivitet i strid med forskriftens krav eller medvirker til dette, kan straffes. Vilkåret er at overtredelsen må være forsettlig eller grovt uaktsom. De som tilrettelegger for aktivitet, bør derfor ha satt seg grundig inn i hvilke rammer som gjelder, og vurdere nøye hvordan aktiviteten skal tilrettelegges på lovlig måte. Se nærmere om råd for å redusere risikoen for ansvar nedenfor.

2. Kan et idrettslag som tilrettelegger for idrettslig aktivitet bli holdt erstatningsansvarlig dersom aktiviteten ikke skjer i samsvar med offentlige regler og vedtak?
Idrettslag skal ikke tilrettelegge for aktivitet dersom det ikke kan gjennomføres på en forsvarlig måte som ikke innebærer risiko for smitte. Dersom noen fremmer erstatningsansvar og hevder de har blitt smittet i forbindelse med aktivitet tilrettelagt av et idrettslag, vil idrettslaget bare kunne være ansvarlig dersom følgende tre vilkår er oppfylt:

 • det må foreligge et erstatningsrettslig ansvarsgrunnlag, dvs. at idrettslaget har tilrettelagt for idrettslig aktivitet på en uforsvarlig måte.
 • det må foreligge et økonomisk tap
 • det må foreligge en årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og det økonomiske tapet

Spørsmålet om ansvar eller ikke, er ikke mulig å besvare konkret. Det vil f.eks. være avhengig av hvem som anfører å ha blitt påført smitte (f.eks. medlem som deltar i aktivitet, eller ansatt som tilrettelegger for aktivitet), hvilken aktivitet som er utført, og hvordan smitten angivelig har blitt påført.

Det kan ikke utelukkes at et idrettslag kan holdes erstatningsansvarlig dersom noen blir smittet som følge av deltakelse i aktivitet, for eksempel om noen blir smittet som følge av at idrettslaget unnlater å desinfisere utsyr som skulle vært desinfisert. I et tilfelle med spredning av Covid-19 i samfunnet, vil det imidlertid være bevismessige utfordringer knyttet til å fastslå når, hvor og hvordan en person har blitt påført Covid-19.

3. Hva kan et idrettslag/klubb gjøre for å redusere risiko for ansvar?
Idrettslag som tilrettelegger for aktivitet innenfor Covid-19 forskriftens rammer, kan redusere risikoen for straffeansvar og erstatningskrav gjennom å gjøre grundige vurderinger før det tilrettelegges for aktivitet slik at en er trygg på at det kun tilrettelegges for aktivitet som er lovlig og forsvarlig.

Idrettslaget bør være kjent med Covid-19-forskriften, Helsemyndighetenes anbefalinger, og anbefalinger gitt av NIF og særforbund. Det bør vurderes hvilken aktivitet som det skal tilrettelegges for, og hvordan aktiviteten skal kunne utøves innenfor det som er lovlig og forsvarlig. Det bør dokumenteres at idrettslaget har foretatt slike vurderinger før aktivitet igangsettes.

Dersom det er idrettslagets styre som beslutter at idrettslaget skal tilrettelegge for aktivitet i samsvar med Covid-19-forskriften, bør det i protokollen fra styremøtet fremgå hvilke vurderinger styret har gjort. Det bør også fremgå hvordan aktiviteten skal gjennomføres, og hvilke tiltak som skal iverksettes for å sikre etterlevelse av forskriften og de anbefalingene som gis av helsemyndighetene, NIF og særforbund. Slike tiltak kan omfatte f.eks. å dokumentere hvilke aktiviteter det tilrettelegges for, hvordan idrettslaget utøver kontroll på antall deltakere mv., og hvor ofte utstyr blir vasket/desinfisert. Det bør også etableres rutiner for å vurdere om aktiviteten gjennomføres i samsvar med de rammene som er satt, og for å håndtere avvik.

Der en særidrettsgruppe ønsker å drive aktivitet, bør styret sørge for at gruppestyret dokumenterer hvilken aktivitet som planlegges gjennomført, hvem som skal delta, at det er foretatt en vurdering av aktiviteten i forhold til forskrift og retningslinjer og at deltakerne er gjort kjent med vurderingen. Denne dokumentasjonen bør forelegges hovedstyret for godkjenning.

For mer informasjon, se NIF sine sider: Trykk her!

Hvem kontakter jeg dersom smitte oppstår i klubben?

 1. Kontakt umiddelbart respektive kommune. Kommunen har et eget smittesporingsteam som vil veilede deg/klubben videre.
 2. Deretter kontakt Norges Danseforbund for å informere om smittetilfellet. Det skal ikke oppgis navn av personvern hensyn. Norges Danseforbund orienterer deretter NIF (korona@idrettsforbundet.no)


ØKONOMI / STØTTEORDNINGER:

Søknadsfristen er utløpt.

Norges idrettsforbund har sendt ut et digitalt rapporteringsskjema til alle idrettslag for å kartlegge de aktivitetsmessige og økonomiske konsekvensene koronaviruset får for idrettsbevegelsen og den frivillige sektoren.

Norsk idrett og hele den norske frivilligheten står i en svært krevende tid. Koronaviruset har allerede fått store konsekvenser gjennom avlyste treninger, turnering og kamper. De økonomiske tapene er store og strekker seg langt utover tapte arrangementsinntekter. Flere idrettslag og klubber har allerede permittert flere trenere og andre ansatte som følge av krisen.

For å skaffe et helhetsbilde over situasjonen har Norges idrettsforbund sendt ut et digitalt rapporteringsskjema som alle idrettslag oppfordres til å svare på. Rapporteringen er i første omgang kun en kartlegging av de totale økonomiske konsekvensene, og ikke en tilbakebetalingsløsning.

Link til rapporteringsskjema: https://covid-19.nif.no/

Avgjørende å kartlegge
En slik registrering og kartlegging er avgjørende for å få på plass målrettede tiltak som kan sikre at idrettslagene står best mulig rustet til å levere aktivitet og idrettsglede også etter at koronakrisen er over. Svarene fra idrettslagene er også veldig viktige for at vi skal kunne ha et best mulig faktagrunnlag om økonomiske og idrettslige konsekvenser i dialog med lokale og nasjonale myndigheter, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund.

Idrettslagene kan fortløpende oppdatere informasjon som er innrapportert, hvis det skulle fremkomme nye opplysninger som har betydning for faktagrunnlaget.

Nordiske land ønsker samme IT-løsning
Norges idrettsforbund var raskt i gang med å lage et digitalt rapporteringsskjema for idrettslag da krisen var et faktum, og har på kort tid, takket være iherdig innsats fra NIF Digital og utviklere i andre land, laget et system for innrapportering av økonomiske konsekvenser for klubber og idrettslag. Arbeidet som er lagt ned er blitt lagt merke til av alle de andre nordiske landene som nå ønsker et tilsvarende system for sine idrettsorganisasjoner.

Vi setter selvsagt stor pris på annerkjennelse av det arbeidet vi har gjort og deler mer enn gjerne våre løsninger med våre gode samarbeidspartnere i Norden, sier Pål Kristen Rønnevik, leder av NIF Digital.

Koronapandemien kan påføre organisasjonen store økonomiske tap. NIF har samlet relevant informasjon for å hjelpe organisasjonen.

 1. Vi har store økonomiske tap som følge av pandemien. Hva gjør vi?
  Dersom pandemien påfører et organisasjonsledd store tap er det viktig at det tas særskilte grep for å beholde oversikt over økonomien til organisasjonsleddet. I slike tilfeller er det helt avgjørende å skaffe seg en full oversikt over den økonomiske situasjonen til organisasjonsleddet. Dette omfatter en oversikt over likviditeten. Hva har man i banken? Har man ufakturerte beløp, eller beløp som er fakturert, men ikke betalt? Lag også en oversikt over gjelden. Når er neste lønnsutbetaling? Hvor mye skal betales i MVA, hva skylder man leverandørene, og når forfaller gjelden? Lag et likviditetsbudsjett som går minst 90 dager frem i tid.
  Har organisasjonsleddet banklån, er det viktig å snakke med banken. Banken vi i en slik situasjon trolig være positiv til avdragsfrihet.
  Dersom styret ser det ikke vil være mulig å dekke all usikret gjeld med tilgjengelige eiendeler, må det vurderes å fryse betaling av eksisterende gjeld og kun foreta kontante innkjøp inntil man har full oversikt. Kreditorer bør kontaktes for å vurdere om det er mulig å avtale utsatt betaling. Er situasjonen kritisk nok bør man også forhandle med banken om fritak eller utsettelse av betaling av renter.
  Dersom organisasjonsleddet kommer i en situasjon hvor det ikke kan betale sine økonomiske forpliktelser etter hvert som de forfaller, må det søkes bistand fra noen med nødvendig kompetanse knyttet til hvilke plikter man har ved betalingsvansker. I første omgang bør organisasjonsleddets revisor eller regnskapsfører bes om råd, alternativt kan man snakke med noen med økonomikompetanse. I verste fall kan det være riktig å begjære konkurs. Før et idrettslag gjør dette, må idrettskretsen kontaktes.
 2. Forskjellen mellom betaling av medlemskontingent/treningsavgift i en medlemsorganisasjon, og betaling for deltakelse i kommersielle trenings-/ idrettsaktiviteter:
  Det er en stor forskjell mellom et idrettslag og et kommersielt treningssenter. Dette påvirker blant annet adgangen til å kreve tilbakebetalt kontingenter og treningsavgifter som allerede er innbetalt.
  Et idrettslag er en forening med personlige medlemmer som har til formål å drive idrett. Det er medlemmene selv, som gjennom idrettslagets organer, beslutter hvilke aktiviteter idrettslaget skal drive, og nivået på kontingenter og avgifter. Medlemmene er derfor selv ansvarlige for hvordan lagets aktiviteter finansieres og organiseres. Det viktigste bidraget av økonomisk verdi er imidlertid den frivillige innsatsen fra medlemmene. Dette innebærer at selv om idrettslagets medlemmer betaler kontingenter og avgifter, vil dette normalt ikke være tilstrekkelig til å realisere idrettslagets formål uten medlemmenes frivillige innsats. Medlemmene inngår normalt ingen avtale med idrettslaget som spesifiserer hvilket idrettslig tilbud medlemmene kan delta i, men medlemmene får rettigheter og plikter knyttet til den idrettslige aktiviteten gjennom sitt medlemskap i idrettslaget, og gjennom de vedtak medlemmene fatter. Disse særtrekkene ved et medlemskap i et idrettslag, skiller seg fra et kundeforhold i f.eks. et kommersielt treningssenter som er en avtale mellom en forbruker og en næringsdrivende, der den næringsdrivende har fortjeneste til formål.
 3. Hva gjør idrettslaget dersom det får krav om tilbakebetaling av medlemskontingenter/treningsavgifter el.?
  Selv om medlemmer krever tilbakebetaling av kontingenter/avgifter, og mener at idrettslaget er juridisk forpliktet til dette, innebærer ikke det at styret av den grunn har adgang til å tilbakebetale. Dersom idrettslaget er i en situasjon der det ikke har midler til å betale regninger og andre forpliktelser, vil verken styret eller årsmøtet kunne beslutte å prioritere tilbakebetaling til medlemmer på bekostning av andre kreditorer.
  Styret er dessuten ansvarlig for en forsvarlig drift av idrettslaget, også fremover. Styret må derfor vurdere hvilke konsekvenser myndighetenes forbud har for virksomheten, og hvordan en tilbakebetaling vil kunne slå ut for idrettslagets økonomi og de forpliktelser som påhviler idrettslaget, f.eks. eventuelle ansatte. Dersom kontingenter/avgifter ennå ikke er utfakturert, bør styret vurdere om dette skal utsettes til den idrettslige aktiviteten er i gang igjen. Dersom styret ser at driftsstansen samlet sett vil gi en besparelse for idrettslaget, vil det være opp til et årsmøte å vurdere hvordan et overskudd i idrettslaget skal disponeres. Det kan være at medlemmene ikke ønsker at overskudd skal benyttes til tilbakebetaling av kontingenter/avgifter, men at de for eksempel skal benyttes til å redusere fremtidige kontingenter/avgifter eller til nedbetaling av lån. Styret må sørge for å holde medlemmene informert om de vurderinger som gjøres og de tiltak som iverksettes. Dersom enkeltmedlemmer likevel krever tilbakebetaling, må disse fremme dette for årsmøtet.

  Informasjonen er hentet fra Idrettsforbundets sider 21/3.
 • Utlysning av midler fra Stiftelsen Dam for 2021/22

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler til Stiftelsen Dam via Norges idrettsforbund til oppstart eller videreutvikling av prosjekter rettet mot sårbare og utsatte grupper.

Programmet Helse

Ditt idrettslag kan søke om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere:

 • mennesker med funksjonsnedsettelse
 • mennesker med innvandrerbakgrunn
 • mennesker med en fysisk sykdom
 • mennesker med psykisk sykdom eller
 • mennesker med lav betalingsevne

Idrettslag kan søke om støtte til prosjekter som innbefatter f. eks utsyr til trening, honorarer til trenere, kompetansehevende tiltak for trenere og ledere, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Det kan søkes om maks 1,4 millioner totalt for prosjektperioden. Prosjektets varighet må være inntil 1, 2 eller 3 år. Søknadsfrist 15. februar 2021

Les mer informasjon her:

1. https://www.dam.no/helse/

2. https://www.idrettsforbundet.n...

 • Stiftelsen Dam lyser kontinuerlig ut midler gjennom to koronaprogram.
  Alle idrettens organisasjonsledd kan søke.
  Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten og Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre Her er søknadsfristen løpende helt til potten med midler er tom. Ta kontakt med NIF for å bli opprettet som søker.
 • Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest
  Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest har opprettet et ekstraordinært koronafond på 100 millioner kroner for å kunne støtte lag og foreninger på Vestlandet som vil tape penger eller gå glipp av inntekter som følge av koronaepidemien.
  URL: https://www.spvnyheter.no/spar...
 • Stiftelsen Dam
  Stiftelsen Dam har opprettet et ekstraprogram på 20 millioner kroner i forbindelse med koronasituasjonen. Søker kan søke om støtte til tidsavgrensede, koronarelaterte tiltak som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. For eksempel digitalisering av eksisterende tiltak, utvikling/oppbemanning av chatte- eller telefontjenester, praktisk hjelp for spesifikke grupper eller informasjonsprosjekter. Prosjektet må rette seg mot sårbare og utsatte grupper. NIF kan kun sende inn fem søknader og vil prioritere prosjekter som favner bredt ut. NIF oppfordrer dermed særforbund til å søke, og prioriterer disse. Søker kan søke om mellom 50.000 og 200.000 kroner.
  URL: https://www.dam.no/utlysning-ekstraprogram-korona/
 • Gjensidigestiftelsen
  Gjensidigestiftelsen utlyser en ekstraordinær tilskuddsordning på 15 millioner kroner i forbindelse med koronasituasjonen. Dette gis det støtte til: Strakstiltak, utstyr eller andre tiltak som bidrar til å redusere de negative konsekvensene av koronatiltakene for sårbare grupper. Rekruttering, opplæring, organisering og ivaretagelse av frivillige som gjør en ekstra innsats i forbindelse med koronautbruddet. Løpende søknadsfrist.
  URL: https://www.gjensidigestiftels...

Ordinære støtteordninger som er relevante for idrettsorganisasjonen:

 • DNB Sparebankstiftelsen
  Organisasjoner kan søke om støtte til lokale tiltak i fylkene Oslo, Viken og Vestfold og Telemark, i tillegg til enkelte steder i Innlandet. De støtter tiltak som har verdi over tid, og primært fysiske investeringer og/eller kompetanseutvikling. Søknadsfrist er 15. mai.
  URL: https://www.sparebankstiftelse...
 • LNU
  En støtteordning for barn og unge som ønsker å utvikle prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse. De støtter ikke ordinære aktiviteter eller drift. Inntil 75 000 kroner per prosjekt. Søknadsfrist: 1. juni.
  URL: https://www.lnu.no/stotteordni...
 • Storebrand
  En støtteordning som støtter samfunnsnyttige prosjekter. Det gis ikke støtte til ordinære driftsoppgaver eller tiltak for enkeltpersoner. Støtter inntil 50 000 kroner. Søknadsfrist: 1. april.
  URL: https://www.storebrand.no/om-s...


Bli med på idrettsdugnaden! NIF har i samarbeid med Sparebanke 1 lansert "Spleis". Start en Spleis for ditt idrettslag nå og bidra til Idrettsglede for alle også etter at koronasituasjonen er over. Ved å starte en Spleis kan du, dine venner og familie, næringslivet og andre aktører hjelpe din favorittklubb.

For mer informasjon: Trykk her!

Lisensforsikringen dekker normalt kun organisert aktivitet - men:

Nå står vi imidlertid midt oppe i en situasjon hvor all organisert aktivitet er stoppet. Det er imidlertid viktig at utøvere fortsetter å trene. Idrettens Helsesenter er blitt enige med Gjensidige om at lisensforsikringen nå utvides slik at den også dekker egentrening så lenge dagens situasjon vedvarer.

Dette betyr at all strukturert egentrening som løpetrening, styrketrening og annen trening som er spesifikk aktivitet relatert til din idrett vil inntil videre være dekket av lisensforsikringen.

Viktig:

 • Trening som bryter med råd gitt av Folkehelseinstituttet dekkes ikke.
 • Skadetelefonen er åpen som vanlig fra 0900 – 2100 hver dag og kan bistå med råd.
 • Frem til 26/3 blir det ikke bestilt/uført noen operasjoner og utøvere som melder skade vil bli fulgt opp på telefon og Skype.

Mer informasjon om forsikring og skade: Trykk her!

KLUBBDRIFT / AKTIVITET:

PERMITTERINGSREGELVERKET OPPSUMMERT (pr. 16. mars 2020 kl. 15.00)

For viktig informasjon om permittering av ansatte: Trykk her!

For permitteringsmal: Trykk her!


For at det skal være enklere for alle organisasjonsledd i norsk idrett å holde seg fortløpende orientert om koronasituasjonen har Norges idrettsforbund laget en samleside som oppdateres jevnlig.

Siden inneholder informasjon om:

- Juridiske konsekvenser
- Økonomiske konsekvenser
- Årsmøte og ting
- Spørsmål og svar
- Oversikt over hvem som kan svare på hva
- Aktuelle saker

Se temasiden her: Trykk her!


For full oversikt over alle våre arrangementer, se oppdaterte terminlister her:


Spørsmål til terminlistene kan rettes: michelle@danseforbundet.no

Idrettslag må i utgangspunktet avholde et fysisk årsmøte innen utgangen av mars. Som følge av pandemien har NIF besluttet at fristen utsettes til 15. juni 2021 slik at så mange som mulig kan gjennomføre et fysisk årsmøte. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre fysisk, må idrettslaget gjennomføre årsmøtet digitalt eller skriftlig innen 15. juni.

NY FRIST for årsmøtet:
Fristen for å gjennomføre årsmøtet er utsatt til 15.juni 2021.

For å gjøre det lettere for idrettslag å gjennomføre årsmøtet har Idrettsforbundet nå laget tre ulike veiledere som forteller hvordan idrettslaget gjennomfører skriftlige, digitale eller fysiske årsmøter.

Her er veilederne for valgmulighetene for årsmøtene:
- Digitalt årsmøte
- Skriftlig årsmøte
- Fysiske oppmøte

Årsmøtet kan deles opp
Idrettsforbundet har lagt til rette for at årsmøtene kan deles opp, slik at saker som haster, kan behandles for eksempel på et ekstraordinært digitalt årsmøte, mens resterende saker behandles på et fysisk årsmøte senere. Dette kan f.eks. være aktuelt for godkjenning av regnskapet.
Ønsker deres idrettslag å gjennomføre digitalt årsmøte?


All informasjon finner du her: Trykk her!

Definisjon av toppidrettsutøvere i Norges Danseforbund:

Landslagsutøvere og eliteklasser fra 16 år.
OBS. Dette er en felles definisjon og gir deg ikke automatisk plass på listen, dette defineres på nytt av hver enkelt seksjon. Det er derfor navn på LISTE OVER TOPPIDRETTSUTØVERE MED DISP. som til enhver tid er gjeldende.

Ukentlig rapportering for toppidrettsutøverne som står oppført på dispensasjonsliste. Toppidrettsutøvere som har fått dispensasjon kan trene og konkurrere med kontakt i hele landet. Dersom de konkurrerer utenfor Norge, er de pålagt karantene når de kommer hjem.

Klubbene er ansvarlige for rapportering hver uke for at dispensasjonen skal være gyldig. Ved manglende rapportering vil dispensasjonen for klubbens utøvere trekkes tilbake.

Rapportering for 2020

Rapportering for 2021


LISTE OVER TOPPIDRETTSUTØVERE MED DISP.


Toppidrettsutøvere som bedriver idrett der normal trening innebærer nærkontakt må være ekstra aktsomme for smitte. Utenom idretten, anbefaler helsemyndighetene at utøverne følger de tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning (syke personer skal holde seg hjemme, god hygiene og redusert kontakt mellom personer). I tillegg anbefales følgende smittereduserende tiltak for toppidrett som ikke kan overholde 1 meters kravet, for å redusere smittespredning ut i samfunnet:

 1. Unngå samvær med personer som er syke
 2. Begrense antall nærkontakter
 3. Unngå steder der mange samles, f.eks. kollektivtrafikk og kjøpesenter, eller gå dit når det er færre personer og mer plass
 4. Be om tilrettelegging for hjemmekontor eller fjernundervisning dersom du har arbeid eller studier i tillegg til idretten
 5. Dine nærmeste bør være særlig nøye med å følge generelle råd om avstand og hånd- og hostehygiene
 6. Dersom en utøver innen idretter med behov for nærkontakt reiser utenfor Norge, vil karanteneregler for innreise til Norge gjelde for utøveren som for den øvrige befolkningen.


Bilde i denne artikkelen er hentet fra: www.ksby.com
Bilde i denne artikkelen er hentet fra: www.ksby.com

Dersom du har noen spørsmål, kontakt meg gjerne: